BLOG - PRAVNI SAVETI

osnivanje doo online
Privredno pravo
Dragana Vidaković

OSNIVANJE DOO ONLINE

U ovom trenutku još uvek je moguće osnivanje doo odlaskom u APR, ali uskoro će novi vlasnici svoju firmu moći da osnuju samo online…

Istupanje člana iz društva
Privredno pravo
Dragana Vidaković

Istupanje člana iz društva ili kako da napustite doo u kojem ste vlasnik

Ukoliko ne želite više da budete član, odnosno jedan od vlasika firme, imate pravo da iz firme istupite. To pravo odnosi se na sve vlasnike firme, bez obrzira na procenat učešća ili visinu udela. Ono šta se razlikuje kada je u pitanju istupanje jeste da li član istupa dobrovoljno ili za to postoji opravdan razlog. U slučaju postojanja opravdanog razloga, istupanje iz društva može biti,…

Ulazak novog člana u društvo
Privredno pravo
Dragana Vidaković

Ulazak novog člana u društvo i uvođenje investitora u kompaniju

Ulazak novog člana u društvo. Društvo sa ograničenom odgovornošću najčešće osnivaju 2 do 3 lica, koja se dobro poznaju ili u najmanju ruku imaju zajedničke poslovne interese i ciljeve. I pored toga, često se javlja potreba ulazak novog člana u društvo. Zašto? Na prvom mestu, to može biti slučaj kada jedan član društva želi da napusti društvo i svoj udeo prenese na neko drugo lice.

Prelazak preduzetnika u doo
Privredno pravo
Dragana Vidaković

Prelazak preduzetnika u doo

Da, moguće je da se izvrši prelazak preduzetnika u doo (društvo sa ograničenom odgovornošću). Ovaj prelazak nije „direktan“ jer ustvari doazi do gašenja preduzetnka i nastavljanja delatnosti u formi doo. Iako zvuči komplikovano, u pitanju je jedan postupak koji će u ovom tekstu biti detaljno objašnjen. Zašto vršiti prelazak preduzetnika u DOO: Prvi i najčešći razlog je trenutak kada godišnja primanja preduzetnika pređu 6 miliona dinara. U tom trenutku, preduzetnik,…

Faktura za paušalce
Privredno pravo
Dragana Vidaković

Faktura za paušalce

Otvorili ste firmu u formi preduzetnika i došlo je vreme prve naplate. Prvi put dolazite u situaciju da kupcu ili korisniku Vaših usluga treba da izdate fakturu. Logično da ćete sebi postaviti pitanje kako uopšte treba da izgleda faktura za paušalce. Ta faktura, odnosno račun, pre svega mora da sadrži sve elemente propisane zakonom. U suprotnom, ne samo da možete da se nađete u poreskom prekršaju već možete  da budete i u situaciji da dužnik nije u obavezi da izvrši plaćanje po takvoj,…

Izmene osnivačkog akta
Privredno pravo
Dragana Vidaković

Izmene osnivačkog akta

Izmene Osnivačkog akta društva Osnivačkim aktom društva (DOO), koji može biti Ugovor o osnivanju kada društvo osniva više osnivača, ili Odluka o osnivanju društva kada društvo osniva jedan osnvač, osniva se društvo i taj akt se obavezno prilaže prilikom registracije društva u APR-u. Društvo može, a nekada je u obavezi, da vrši izmene Osivačkog akta, o čemu će ovde biti reči.

Osnivački akt
Privredno pravo
Dragana Vidaković

Osnivački akt privrednog društva

Šta je osnivački akt? Da li je to isto što i ugovor o osnivanju? Ko ga potpisuje? Šta sve mora da sadrži? Iako deluje na prvi pogled komplikovano, u ovom tekstu pojasnićemo sva pojedinačna pitanja u vezi sa Osnivačkim aktom tako da ćete imati jasnu sliku o ovom aktu, čemu služi, kako se donosi i potpisuje. Da bi se društvo (DOO) uopšte osnovalo,…

Radno angažovanje direktora
Privredno pravo
Dragana Vidaković

Radno angažovanje direktora – radni odnos direktora u društvu

Radno angažovanje direktora-radni odnos direktora u društvu Da li se direktor zapošljava u društvu ili ne? Da li prima platu? Da li se prijavljuje na socijalno osiguranje? Odgovor na ova pitanja zavisi od toga da li društvo angažuje direktora tako što zaniva radni odnos direktora u društvu ili ne.

rezervisani sopstveni udeo
Pravo na sticanje udela
Dragana Vidaković

Rezervisani sopstveni udeo društva sa ograničenom odgovornošću

Najnovijim izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima u naš pravni sistem uveden je novi finansijski instrument – „Pravo na sticanje udela“. Isti omogućava njegovim imaocima da steknu udeo u društvu po povlašćenoj ceni. Društvo izdaje ovaj finansijski instrument tačno određenim licima koja, na osnovu njega, stiču pravo da unapred određenog dana dospelosti steknu,…

likvidacija
Privredno pravo
Dragana Vidaković

Likvidacija privrednog društva – korak po korak

Likvidacija je dobrovoljni način prestanka privrednog društva-odlukom njegovih članova. Za razliku od stečaja, društvo prestaje likvidacijom samo kada je likvidno, odnosno kada društvo ima dovoljno sredstava da namiri sve svoje obaveze. Pored likvidacije koja je otpočeta i sprovedena odlukom društva, postoji i prinudna likvidacija. Ovaj tekst baviće se samo dobrovoljnom likvidacijom. Postupak dobrovoljne likvidacije uređen je Zakonom o,…

odluka o prinudnom otkupu akcija
Akcionarska društva
Dragana Vidaković

Odluka o prinudnom otkupu akcija: punovažnost i tužba za pobijanje

Akcionar koji stekne najmanje 90% kapitala i akcija sa pravom glasa, ima pravo da prinudno otkupi sve akcije preostalih akcionara. Osnov za prinudni otkup jeste Odluka o prinudnom otkupu akcija koju donosi skupština akcionara. Odluka o prinudnom otkupu mora biti doneta u zakonitoj proceduri, sa zakonitim sadržajem. Ukoliko neko od preostalih akcionara smatra da je,…

Pobijanje odluke skupštine
Akcionarska društva
Dragana Vidaković

Pobijanje odluke skupštine privrednog društva: tužba protiv nezakonite odluke skupštine

Svi akcionari i članovi privrednog društva raspolažu kontrolom nad zakonitošću odluka skupštine. Međutim, pobijanje odluke skupštine može se ostvariti samo u sudskom postupku, iz tačno određenih razloga i u ograničenom roku. Ova pravila je veoma važno znati i slediti jer bez poštovanja istih nije moguće ispitiati zakonitost odluka skupštine. Nešto drugačija,…

evidentiranje stvarnih vlasnika
Privredno pravo
Dragana Vidaković

Evidentiranje stvarnih vlasnika privrednih društava

Sigurni smo da ste više puta pročitali objavu „Obavezno evidentiranje stvarnih vlansika u APR-u“, ostavši sa pitanjem ko su stvarni vlasnici privrednih društava i kako se evidentiraju. Ovaj tekst daje odgovore upravo na ova pitanja, nakon čega ćete lako moći da izvršite evidentiranje stvarnih vlasnika. Par minuta čitanja ovog teksta omogućiće Vam da ovo misteriozno evidentiranje precrtate sa Vaše „to-do“ liste i nastavite mirno sa svojim poslovanjem.

Prinudni otkup akcija
Akcionarska društva
Dragana Vidaković

Prinudni otkup akcija: šta sve treba da znate ako su vaše akcije prinudno otkupljene

Kada jedan akcionar, samostalno ili zajedno sa povezanim licima, stekne najmanje 90% snovnog kapitala društva i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, takv akcionar (otkupilac) stiče pravo na prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara. Tada ostali akcionari ne mogu da biraju da li će njihove akcije biti prinudno otkupljenje ili ne. Akcionari, međutim,…

Nezakonita naknada banke
Građansko pravo
Dragana Vidaković

Nezakonita naknada banke za troškove obrade zahteva izdavanja bankarske garancije

Presudom od 21.09.2017. godine Privrednog suda u Beogradu, usvojen je tužbeni zahtev i utvrđena je apsolutna ništavost odredba Ugovora o izdavanju bankarske garancije kojom se Nalogodavac tužilac) obavezuje da Banci garantu (tuženom), pre izdavanja garancije, plati troškove obrade zahteva za izdavanje garancije u visini od 1% od iznosa garancije. Istom presudom,…