Nezakonito naplaćeni troškovi bankarske garancije

Troškovi bankarske garancije

Nezakonito naplaćeni troškovi bankarske garancije – kako da vratite novac. Sigurno ste čuli, a verovatno i sami platili, troškove obrade kredita. Navedeni troškovi su neosnovao naplaćeni bez obzira da li je kredit podizalo fizičko lice ili firma kao pravno lice. Sudska praksa je otišla i korak dalje i proširila ovo pitanje i na Troškovi bankarske garancije ugovor o,…

Autorski honorar – koliko autoru stvarno pripada

autorski honorar

Često autor nema precizan odgovor na pitanjekoliko iznosi njegov honorar. Da li autor naplaćuje neto ili bruto iznos, da li je u obavezi da plati poreze i doprinose, koji iznos honorara se stavlja u ugovor, samo su neka od pitanja koja se autoru obaevzno javljaju prilikom ugovaranja posla. Autorski honorar je nakanda koju autor ostvaruje po osnovu Autorskog ugovora (Ugovor o autorskom delu) za izrađeno autorsko delo. Autorski ugovor zaključuje autor sa naručiocem,…

Naknada štete zbog štrajka Pošte

naknada štete zbog štrajka

Nekoliko dana unazad smo svedoci nenajavljenog i neočivanog štrajka u Javnom preduzeću „Pošta Srbije“. Ovakvu okolnost, lično, možemo da podržavamo ili ne, da se solidarišemo sa zaposlenima ili ne. Međutim, ovaj tekst nije posvećen pitanju opravdanosti novih dešavanja već pitanju odgovornosti za štetu koju ste pretpreli zahvaljujući ovom štrajku. Sledi odgovor na pitanje da li je opravdana naknada,…

Zajednička imovina supružnika i nova pravila upisa u Katastar nepokretnosti

zajednicka imovina supruznika

Prilikom razvoda braka često se pred supružnicima javi pitanje: šta je zajednička imovina supružnika? Komplikacije se, dalje, javljaju prilikom utvrđenja koji deo imovine stečene u braku pedstavlja posebnu, a koje zajedničku imovinu supružnika. Zajednička imovina supružnika i njena podela biće u budućnosti još kompliovanija donošenjem novog,…

Nezakonita naknada banke za troškove obrade zahteva izdavanja bankarske garancije

Nezakonita naknada banke

Presudom od 21.09.2017. godine Privrednog suda u Beogradu, usvojen je tužbeni zahtev i utvrđena je apsolutna ništavost odredba Ugovora o izdavanju bankarske garancije kojom se Nalogodavac tužilac) obavezuje da Banci garantu (tuženom), pre izdavanja garancije, plati troškove obrade zahteva za izdavanje garancije u visini od 1% od iznosa garancije. Istom presudom,…