Odluka o prinudnom otkupu akcija: punovažnost i tužba za pobijanje

odluka o prinudnom otkupu akcija

Akcionar koji stekne najmanje 90% kapitala i akcija sa pravom glasa, ima pravo da prinudno otkupi sve akcije preostalih akcionara. Osnov za prinudni otkup jeste Odluka o prinudnom otkupu akcija koju donosi skupština akcionara. Odluka o prinudnom otkupu mora biti doneta u zakonitoj proceduri, sa zakonitim sadržajem. Ukoliko neko od preostalih akcionara smatra da je,…

Pobijanje odluke skupštine privrednog društva: tužba protiv nezakonite odluke skupštine

Pobijanje odluke skupštine

Svi akcionari i članovi privrednog društva raspolažu kontrolom nad zakonitošću odluka skupštine. Međutim, pobijanje odluke skupštine može se ostvariti samo u sudskom postupku, iz tačno određenih razloga i u ograničenom roku. Ova pravila je veoma važno znati i slediti jer bez poštovanja istih nije moguće ispitiati zakonitost odluka skupštine. Nešto drugačija,…

Prinudni otkup akcija: šta sve treba da znate ako su vaše akcije prinudno otkupljene

Prinudni otkup akcija

Kada jedan akcionar, samostalno ili zajedno sa povezanim licima, stekne najmanje 90% snovnog kapitala društva i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, takv akcionar (otkupilac) stiče pravo na prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara. Tada ostali akcionari ne mogu da biraju da li će njihove akcije biti prinudno otkupljenje ili ne. Akcionari, međutim,…