Odluka o prinudnom otkupu akcija: punovažnost i tužba za pobijanje

odluka o prinudnom otkupu akcija

Akcionar koji stekne najmanje 90% kapitala i akcija sa pravom glasa, ima pravo da prinudno otkupi sve akcije preostalih akcionara. Osnov za prinudni otkup jeste Odluka o prinudnom otkupu akcija koju donosi skupština akcionara. Odluka o prinudnom otkupu mora biti doneta u zakonitoj proceduri, sa zakonitim sadržajem. Ukoliko neko od preostalih akcionara smatra da je,…

Pobijanje odluke skupštine privrednog društva: tužba protiv nezakonite odluke skupštine

Pobijanje odluke skupštine

Svi akcionari i članovi privrednog društva raspolažu kontrolom nad zakonitošću odluka skupštine. Međutim, pobijanje odluke skupštine može se ostvariti samo u sudskom postupku, iz tačno određenih razloga i u ograničenom roku. Ova pravila je veoma važno znati i slediti jer bez poštovanja istih nije moguće ispitiati zakonitost odluka skupštine. Nešto drugačija,…

Evidentiranje stvarnih vlasnika privrednih društava

evidentiranje stvarnih vlasnika

Sigurni smo da ste više puta pročitali objavu „Obavezno evidentiranje stvarnih vlansika u APR-u“, ostavši sa pitanjem ko su stvarni vlasnici privrednih društava i kako se evidentiraju. Ovaj tekst daje odgovore upravo na ova pitanja, nakon čega ćete lako moći da izvršite evidentiranje stvarnih vlasnika. Par minuta čitanja ovog teksta omogućiće Vam da ovo misteriozno evidentiranje precrtate sa Vaše „to-do“ liste i nastavite mirno sa svojim poslovanjem.

Prinudni otkup akcija: šta sve treba da znate ako su vaše akcije prinudno otkupljene

Prinudni otkup akcija

Kada jedan akcionar, samostalno ili zajedno sa povezanim licima, stekne najmanje 90% snovnog kapitala društva i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, takv akcionar (otkupilac) stiče pravo na prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara. Tada ostali akcionari ne mogu da biraju da li će njihove akcije biti prinudno otkupljenje ili ne. Akcionari, međutim,…

Nezakonita naknada banke za troškove obrade zahteva izdavanja bankarske garancije

Nezakonita naknada banke

Presudom od 21.09.2017. godine Privrednog suda u Beogradu, usvojen je tužbeni zahtev i utvrđena je apsolutna ništavost odredba Ugovora o izdavanju bankarske garancije kojom se Nalogodavac tužilac) obavezuje da Banci garantu (tuženom), pre izdavanja garancije, plati troškove obrade zahteva za izdavanje garancije u visini od 1% od iznosa garancije. Istom presudom,…