Stari godišnji odmor

stari godišnji odmor

Stari i novi, prošlogodišnji i ovogodišnji, odmor za prošlu i odmor za tekuću godinu. Od toga kako ove dve komponente  odmora nazivamo, bitnije je da u svakom trenutku znamo da li i koliko dana odmora imamo, računajući i odmor od prošle godine. Zakon o radu daje nam egzaktna pravila pomoću kojih možemo znati da li […]

Kada se faktički rad smatra radnim odnosom?

faktički rad

Za postojanje radnog odnosa potrebno je da poslodavac i zaposleni zaključe ugovor o radu. Međutim, u određenim situacijama, i faktičko obavljanje posla, bez zaključenja ugovora o radu, može se smatrati radnim odnosom uz postojanje svih prava i obaveza iz radnog odnosa.   Šta je radni odnos Da bismo odgovorili na pitanje kada se faktički rad […]

Šta ako neradni dan pada na slobodni dan

ako radni dan pada na slobodni

  Svima je poznato da su u našoj zemlji određeni verski i državni praznici proglašeni za neradne dane. Poznato je i da se zaposlenima za te dane isplaćuje naknada zarade u visini dvanaestomesečnog proseka. Ali šta ako praznik koji je neradni dan pada na slobodni dan, odnosno dan kada zaposleni inače ne bi radio? Da […]

Minimalna zarada bez minimalne zarade

minimalna zarada

Ukoliko vam je poznato da minimalna zarada ne može biti pravilo, već da se radi o meri koju firma uvodi zbog lošeg poslovanja, onda verujem da ste zabrinuti za sve one ugovore o radu u kojima stoji isplata minimalne zarade kao trajne. Krenimo od onoga šta ne treba da radite, kako ne treba da postupate […]

Kako se pravilno navodi zarada u ugovoru o radu

zarada u ugovoru

To je onaj iznos koji zaposleni svakako prima za dolazak na posao i obavljanje posla, za standardni radni učinak. Dakle, ovde ne govorimo o uvećanoj zaradi, nakadi zarade, radnom učinku itd. Sve su ovo drugi elementi koji mogu ali ne moraju biti navedeni u ugovoru o radu (s obzirom da već postoje u Zakonu u radu i pravilniku o radu koji morate imati).

Šta je probni rad?

Probni rad

Zašto je probni rad koristan pri zapošljavanju novih ljudi? Izabrali ste kandidata kojeg želite da zaposlite ali i dalje niste sigurni da će stručno, saveso i efikasno obavljati poslove. Šta ako se posle nekoliko meseci ispostavi da ipak nije odgovarajući za tu poziciju? Postoji način da najpre proverite stručne i druge radne sposobnosi novozaposlenog i to kroz probni rad. Druga opcija koju praktikuju poslodavci je ta da rad novozaposlenoh proveravaju tako što sa njim prvo zaključe ugovor na,…

Osnivački akt privrednog društva

Osnivački akt

Šta je osnivački akt? Da li je to isto što i ugovor o osnivanju? Ko ga potpisuje? Šta sve mora da sadrži? Iako deluje na prvi pogled komplikovano, u ovom tekstu pojasnićemo sva pojedinačna pitanja u vezi sa Osnivačkim aktom tako da ćete imati jasnu sliku o ovom aktu, čemu služi, kako se donosi i potpisuje. Da bi se društvo (DOO) uopšte osnovalo,…

Radno angažovanje direktora – radni odnos direktora u društvu

Radno angažovanje direktora

Radno angažovanje direktora-radni odnos direktora u društvu Da li se direktor zapošljava u društvu ili ne? Da li prima platu? Da li se prijavljuje na socijalno osiguranje? Odgovor na ova pitanja zavisi od toga da li društvo angažuje direktora tako što zaniva radni odnos direktora u društvu ili ne.

Posledice nezakonitog otkaza-vraćanje na rad I naknada štete

Posledice nezakonitog otkaza

Zakon o radu propisuje ograničen broj razloga, kao i postupak za davanja otkaza. Ukoliko zaposleni smatra da mu je otkaz dat bez zakonskih razloga ili u nezakonitom postupku, ima pravo da podnese tužbu za poništaj takvog otkaza. Rok za tužbu je 60 dana od prjema rešenja o otkazu. Ukoliko sud poništi,…

Razlozi za otkaz ugovora o radu

Razlozi za otkaz

Pitanje u kojim slučajevima poslodavac može dati otkaz zaposlenom, postavljaju pre svega poslodavci, pre svega radi izbegavanja radnog spora zbog otkaza koji su dali. Ali ovo pitanje postavljaju i zaposleni, naročito kad im je već uručeno upozorenje pred otkaz. Otkaz ugovora o radu daje se pisanim koje i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku.