Faktura za paušalce
Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat Dragana Vidaković Janković poseduje preko 10 godina iskustva u oblasti radnog i privrednog prava, piše ovaj tekst u želji da podeli svoje znanje i iskustvo

Faktura za paušalce

Faktura za paušalce

Otvorili ste firmu u formi preduzetnika i došlo je vreme prve naplate. Prvi put dolazite u situaciju da kupcu ili korisniku Vaših usluga treba da izdate fakturu. Logično da ćete sebi postaviti pitanje kako uopšte treba da izgleda faktura za paušalce. Ta faktura, odnosno račun, pre svega mora da sadrži sve elemente propisane zakonom. U suprotnom, ne samo da možete da se nađete u poreskom prekršaju, već možete  da budete i u situaciji da dužnik nije u obavezi da izvrši plaćanje po takvoj manjkavoj fakturi. Pri tome, ako faktura ne sadrži neki od elemenata u vezi sa PDV-om, ne može se ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza,“gubi se PDV”.

Obavezni elementi fakture:

 1.  Naziv, adresu i PIB izdavaoca računa;
 2.  Mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 3.  Naziv, adresu i PIB primaoca računa;
 4.  Vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
 5.  Datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
 6.  Iznos osnovice;
 7.  Poresku stopu koja se primenjuje;
 8.  Iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
 9.  Napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;
 10.  Napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate;
 11.  Potpis ili druga identifikaciona oznaka odgovornog lica
 12.  Eventualno oznaku „račun važeći bez pečata i potpisa“

Faktura se izdaje u najmanje dva primerka, od kojih jedan zadržava izdavalac, a ostali se daju primaocu dobara ili usluga.

Papirna ili elektronska faktura

Na pitanje kako napraviti fakturu, kao fizički papir ili elektronski dokument, odgovor je…….moguće je i jedno i drugo. Zakonska formulacija glasi da faktura kao računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni. Dakle, faktura za paušalce može biti i papirna i elektronska.

A gde je pečat?

Zakon o privrednim društvima ukinuo je obavezu korišćenja pečata u pravnom pormetu, a time i na fakturi. Međutim, korišćenje pečata se i dalje naširoko koristi i to je uredu ukoliko ste tako „sigurniji“.
Ono što papirna faktura mora da sadrži jeste potpis odgovornog lica, konkretno samog preduzetnika. Ponavljamo, korišćenje pečata nije greška, slobodno ga koristite ukoliko želite.
Elektronska faktura, sa druge strane, ima dve mogućnosti.
Prva mogućnost je da bude overena elektronskim potpisom.
Druga mogućnost je da umesto elektronskog potpisa stavite tkz. „identifikacionu oznaku“. To je bilo koja oznaka koja upućuje na odgovorno lice:         pored potpisa, to može biti i samo ime i prezime. Bilo bi dobro da na nivou vaše firme donesete odluku o tome kako glasi identifikaciona oznaka i uvek koristite tu jednu istu oznaku.
Kod elektronske fakture obavezna je napomena: “Račun je važeći bez potpisa i pečata”

Uskoro se sve menja

Prema nacrtu Zakona o elektronskom fakturisanju , obaveza elektronskog fakturisanja odnosiće se na sve obveznike koji su u sistemu PDV-a i to od 1. januara 2022. godine.

Konkretni primeri

Faktura za paušalce koji nisu u PDV-u

Faktura za paušalce koji su u PDV-u