Izmene osnivačkog akta
Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat Dragana Vidaković Janković poseduje preko 10 godina iskustva u oblasti radnog i privrednog prava, piše ovaj tekst u želji da podeli svoje znanje i iskustvo

Izmene osnivačkog akta

Izmene Osnivačkog akta društva

Osnivačkim aktom društva (DOO), koji može biti Ugovor o osnivanju kada društvo osniva više osnivača, ili Odluka o osnivanju društva kada društvo osniva jedan osnvač, osniva se društvo i taj akt se obavezno prilaže prilikom registracije društva u APR-u.

Društvo može, a nekada je u obavezi, da vrši izmene Osivačkog akta, o čemu će ovde biti reči.

Obavezne izmene Osnivačkog akta

Društvo obvavezno da izmeni svoj Osnivački akt u slučaju:
– promene pravne forme društva,
– statusne promene društva,
– promene organizacione strukture upravljanja društvom.
– promene načina odlučivanja skupštine, odnosno većine potrebne za donošenje skupštinskih odluka.

Kada izmene nisu obavezne

Postoje i slučajevi u kojima deluje da je potrebno izmeniti Osnivački akt, ali to nije slučaj. To je situacija kada društvo čini promene u:
– poslovnom imenu i sedištu,
– pretežnoj delatnosti,
– osnivačima, odnosno članovima društva,
– osnovnom kapitalu društva.
Ove izmene se registruju u APR-u ali nije potrebno menjati i Osnivački akt.

Napominjemo da društvo može vršiti izmene osnivačkog akta, kako u gore navedenim neobaveznim slučajevima, tako i bilo koje druge promene koje želi, samo nije u obavezi da to učini. Obaveza postoji samo u gore navedenim obaveznim slučajevima.

Postupak izmene Osnivačkog akta

Osnivački akt društva menja se odlukom društva o izmeni Osivačkog akta. Ta odluka donosi se običnom većinom glasova svih članova društva, ako samim tim Osnivačkim aktom nije predviđena veća većina.

Odluka o izmenama osnivačkog akta kojom se umanjuju prava nekog člana društva može biti doneta samo uz saglasnost tog člana, a naročito u slučaju:

1) ukidanja ili ograničavanja prava prečeg upisa ili prava preče kupovine udela;
2) izmene većine potrebne za odlučivanje u skupštini;
3) uvođenja ili povećanja obaveze dodatnih uplata;
4) izmene pravila o povlačenju i poništenju udela;
5) izmene pravila o isključenju člana društva;
6) izmene pravila o imenovanju direktora, kao i članova nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, kojim se menjaju prava člana društva na predlaganje određenog broja tih lica.

Odluku o izmeni  potpisuju članovi društva koji su za nju glasali, a ta odluka se overava se samo ako je to predviđeno samim Osnivačkim aktom i ako je ta obaveza registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Nakon donošenja odluke o izmeni Osnivačkog akta, sačinjava se prečiščen tekst Osnivačkog akta koji potpisuje zakonski zastupnik (direktor) društva.

Registracija promene Osnivačkog akta u APR-u

Izmene osnivačkogs akta obavezno se registruju u APR-u i to tako što se od strane zakonskog zastupnika društva APR- podnosi:
– registraciona prijava promene osnivačkog akta (Obavezni podaci + dodatak 28),
– odluka nadležnog organa društva o promeni osnivačkog akta,
– prečišćen tekst izmena osnivačkog akta, potpisan od strane zastupnika društva,
– dokaz o uplati naknade za promenu podataka.

 

Ukoliko imate još nedoumica u vezi sa postupkom izmene Osnivačkog akta, kontaktirajte nas putem mejla kontakt@advokatidjuricvidakovic.rs ili broja  telefona 064/2291133