faktički rad
Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat Dragana Vidaković Janković poseduje preko 10 godina iskustva u oblasti radnog i privrednog prava, piše ovaj tekst u želji da podeli svoje znanje i iskustvo

Kada se faktički rad smatra radnim odnosom?

Za postojanje radnog odnosa potrebno je da poslodavac i zaposleni zaključe ugovor o radu. Međutim, u određenim situacijama, i faktičko obavljanje posla, bez zaključenja ugovora o radu, može se smatrati radnim odnosom uz postojanje svih prava i obaveza iz radnog odnosa.

 

Šta je radni odnos

Da bismo odgovorili na pitanje kada se faktički rad smatra radnim odnosnom, prvo treba da definišemo šta je, uopšte, radni odnos.

Radni odnos uspostavlja se zaključenjem ugovora o radu, te prijavi zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje.

Zaposleni koji je u radnom odnosu, ima sva prava i obaveze iz radnog odnosa, kao što su godišnji odmor, bolovanje, neradni dani, aneks i otkaz samo iz zakonskih razloga, itd.

Prema zakonu, Određeno lice može obavljati poslove za poslodavca SAMO na osnovu ugovora o radu, odnosno uspostavljenog radnog odnosa.

 

Šta je faktički rad

Faktički rad, sa druge strane, postoji onda kada neko lice, samo faktički obavlja posao za neku firmu i za to „na ruke“ dobija određeni novčani iznos. Bez zaključenog ugovor o radu i bez prijave.

Da li će poslodavac takvom licu da obezbedi i ostvarenje nekog prava koje bi imao da je u radnom odnosu (odmor, bolovanje), to je pitnje njihovog „dogovora“.

Prema zakonu, poslodavac koji sa licem koje radi nije zaključio ugovor o radu ili drugi ugovor o angažovanju, može se kazniti  Novčanom kaznom od 800.000 do 2.000.000 dinara.

 

Izjednačavanje faktičkog rada i radnog odnosa

Dakle, da ponovimo:

  • Radni odnos (zakonit oblik angažovanja) jeste pravno regulisani odnos između poslodavca i zaposlenog, uspostavljen zaključenjem ugovora o radu i prijavom zaposlenog. Radni odnos podrazumeva sva prava i obaveze i zapsolenog i poslodavca.
  • Faktčki rad (nezakonit oblik angažovanja) je, sa druge strane, prosto obavljanje poslova od strane nekog lica, na osnovu usmenog dogovora sa poslodavcem, bez zaključenja ugovora o radu i prijave.

Međutim, Zakon o radu kaže: Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.

Drugim rečima, zakon kaže da se i faktički rad zaposlenog ima smatrati radnim odnosom. I to na način da se smatra da je zasnovan radni odnos na neodređeno vreme (za stalno), od dana kada je to lice počelo da obavlja faktički rad kod poslodavaca

Za primenu pravila o pravnoj fikciji postojanja radnog odnosa, u situaciji kada je zaposleni stupio na rad, a nije zaključio ugovor o radu u pismenom obliku, nije relevantna namera i volja ugovarača, već je za njenu primenu dovoljno da je zaposleni stupio na rad, pa se smatra da je danom početka rada zasnovao radni odnos.

 

Uslovi pod kojima se faktički rad može smatrati radnim odnosom

Za „klasično“ zasnivanje radnog odnosa, potrebno je da budu ostvareni određeni uslovi  na strani lica koje se angažuje.

Sledstveno, da bi se faktički rad smatrao radnim odnosom, potrebno je da budu ispunjeni svi uslovi potrebni za zasnivanje tog radnog odnosa. Interesantno je da su licima koja su obavljala faktički rad u javnom sektoru, nije prizanto da su u radnom odnosu, za period za koji je važila „zabrana zapošljavanja“, sa obrazloženjem da, zbog zabrane, nisu ispunjeni uslovi za zasnivanje radnog odnosa.

Takođe, potrebno je i da posao i odnos lica koje obavlja faktički radi i poslodavca, odgovaraju poslu za koji se može zasnovati radni odnos. Ovo  u pogledu vrste posla, radnog vremena, korišćenja pauze itd.

Konačno, potrebno je da je lice koje faktički radi, od strane poslodavac za to plaćeno, odnosno da prima ekvivalnet zarade (a ne da se radi, npr. o dobrovoljnom pomaganju).

 

Postupak za prerastanje faktičkog rada u radni odnos

Ukoliko su ispunjeni svi navedeni uslovi da se faktički rad ima smatrati radnim odnosom, to se ne dešava po automatizmu.

Da bi faktički rad prerastao u radni odnos, potrebno je da sud, po tužbi tako angažovanog lica, donese presudu da kojom će to utvrditi.

Ukoliko tužbu usvoji, sud će presudom utvrditi da je tužilac u radnom odnosu u tuženoj firmi, za stalno i od početka njegovog angažovanja.

Ovo bi za poslodavca, dalje, značilo da mora da uplati sve poreze i doprinose za to lice, unazad od početka angažovanja.