odluka o prinudnom otkupu akcija
Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat Dragana Vidaković Janković poseduje preko 10 godina iskustva u oblasti radnog i privrednog prava, piše ovaj tekst u želji da podeli svoje znanje i iskustvo

Odluka o prinudnom otkupu akcija: punovažnost i tužba za pobijanje

Akcionar koji stekne najmanje 90% kapitala i akcija sa pravom glasa, ima pravo da prinudno otkupi sve akcije preostalih akcionara. Osnov za prinudni otkup jeste Odluka o prinudnom otkupu akcija koju donosi skupština akcionara. Odluka o prinudnom otkupu mora biti doneta u zakonitoj proceduri, sa zakonitim sadržajem. Ukoliko neko od preostalih akcionara smatra da je ovakva odluka nezakonita ima pravo na podnošenje tužbe nadležnom sudu. Naravno, preduslov je poznavanje pravila u vezi sa sadržinom odluke o prinudnom otkupu i postupku njenog donošenja.

Predlaganje Odluke o prinudno otkupu akcija

Većinski akcionar koji je stekao preko 90% akcija (otkupilac) podnosi odboru direktora, odnosno nadzornom odboru (u zavisnosti da li je društvo jednodomno ili dvodomno), predlog za donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija. Odbor direktora/nadzorni odbor, zatim, saziva skupštinu akcionara i takav predlog odluke svrstavanju u dnevni red.

Način utvrđenja cene po kojoj će akcije biti prinudno otkupljene izložen je tekstu ovde.

Materijal za sednicu skupštine

Odbor direktora/nadzorni odbor dužan je da u okviru materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka o prinudnom otkupu akcionarima dostavi:

  • obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu pravilima o utvrđivanju cene akcija u prinudnom otkupu. Dakle, ovo se odnosi samo na prikaz načina utvđenja cene.
  • sve vrednosti tih akcija: tržišna (ako postoji), procenjena i knjigovodstvena vrednost akcija
  • godišnje finansijske izveštaje i godišnje izveštaje o poslovanju, kao i konsolidovane godišnje izveštaje o poslovanju ako postoje, za 3 poslednje poslovne godine.

Ovo obaveštenje mora sadržati i podatak o pravu akcionara čije se akcije otkupljuju. To su prava na isplatu cene, na pobijanje odluke skupštine, kao i prvo da traži da nadležni sud ispita primerenost utvrđene cene.

Sadržaj Odluke o prinudnom otkupu

  • Predlagač odluke (otkupilac)
  • Lica sa kojima zajednički deluje (ako ih ima)
  • Ciljano društvo čije akcije se otkupljuju
  • Ukupan broj preostalih akcija koje se otkupljuju i identifikacija tih akcija: CFI kod i ISIN broj
  • Cena po kojoj se akcije prinudno otkupljuju
  • Način utvrđivanja cene
  • Obaveza društva da registruje odluku i obaveza otkupioca da dostavi odluku Centralnom registru hov i da na posedban račun uplati novčani iznos za prinudni otkup

Donošenje Odluke o prinudnom tokupu akcija

Prilikom glasanja o odluci o prinudnom otkupu ne primenjuju se odredbe ovog zakona o glasanju akcionara sa preferencijalnim akcijama u okviru svoje klase. Ovo znači da u donošenju ove odluke učestuju i akcionari preferencijalnih akcija koje inače ne daju pravo glasa. U ovom slučaju, preferencijalne (prioritetne) akcije daju pravo glasa jednako kao obične akcije.

Razlozi za pobijanje Odluke o prinudnom otkupu akcija

Pobijanje odluke o prinudnom otkupu akcija moguće je iz svih razloga iz kojih se inače mogu pobijati odluke skupštine akcionara (sve razloge možete videti ovde). Ovo sa jednim značajnim izuzetkom. Ova odluka ne može se pobijati zbog neprimerenosti cene za akcije koje su predmet prinudnog otkupa. Primerenost cene akcija utvrđuje se u posebnom vanparničnom postupku.

Kao jedan od razloga za pobijanje ove odluke često se javlja činjenica da sednica nije sazvana u skladu sa zakonom. Ovo  se upravo odnosi na gore naveden obavezan materijal za sednicu skupštine. Ukoliko odbor direktora/nadzorni odbor ne pripremi gore navedenu dokumentaciju u okviru materijala za sednicu, ta sedica nije sazvana u skladu sa zakonom.

Odluka o prinudnom otkupu akcija često se pobija zbog nepotpunog ili nezakonitog sadržaja.

Rok za podnošenje tužbe

Za razliku od opštih pravila za pobijanje odluke skuoštine privrednog društva, ovde rok nije vezan za momenat saznanja za odluku. Rok iznosi 30 dana od dana donošenja odluke o prinudnom otkupu akcija. Dakle, protekom 30 dana nakon održane sednice skupštine i donošenja odluke o prinudnom otkupu, više nije moguće istu pobijati tužbom.

Posledice podnošenja tužbe i poništaja odluke o prinudnom otkupu

Podnošenje tužbe ne sprečava izvršenje niti registraciju odluke. Međutim, na predlog tužioca, sud može doneti privremenu meru zabrane izvršenja ili registracije utužene odluke skupštine. Takođe, akcionar koji je tužio može u APR-u da registruje se zabeležba spora u skladu sa zakonom o registraciji. Presuda ima dejstvo prema društvu, akcionarima, direktorima i članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno.

Ako je poništena odluka bila registrovana, nadležni sud po pravnosnažnosti dostavlja registru privrednih subjekata radi registracije, a parnične stranke imaju pravo da podnesu prijavu za registraciju promene onih podataka koji su bili registrovani na osnovu poništene odluke, ako su ti podaci bili registrovani na dan podnošenja prijave.

Treća savesna lica zadržavaju prava koja su stekla na osnovu poništene odluke odnosno njenog izvršenja.