Prelazak preduzetnika u doo
Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat Dragana Vidaković Janković poseduje preko 10 godina iskustva u oblasti radnog i privrednog prava, piše ovaj tekst u želji da podeli svoje znanje i iskustvo

Prelazak preduzetnika u doo

Da, moguće je da se izvrši prelazak preduzetnika u doo (društvo sa ograničenom odgovornošću). Ovaj prelazak nije „direktan“ jer ustvari doazi do gašenja preduzetnka i nastavljanja delatnosti u formi doo. Iako zvuči komplikovano, u pitanju je jedan postupak koji će u ovom tekstu biti detaljno objašnjen.

Zašto vršiti prelazak preduzetnika u DOO:

Prvi i najčešći razlog je trenutak kada godišnja primanja preduzetnika pređu 6 miliona dinara. U tom trenutku, preduzetnik gubi pravo na paušalno oporezivanje (prestaje da bude paušalac). Ovo znači da svakako mora početi da vodi poslovne knjige, nema više podizaja novca bez pravdanja, da mu svakako sledi porez na dobit, pa se gube i svi oni benefiti zbog kojih se i odlučio da posluje kao preduzetnik.
Drugi razlog je širenje infrastrukture firme, naročito kada u firmu ulazi još jedan ili više partnera. DOO može da ima više vlasnika jer vlasnici poseduju firmu, za razliku od preduzetnika gde je vlasnik=firma.
Treći razlog za prelazak preduzetnika u DOO može biti potreba da se odgovornost poslovanja prebaci sa ličnosti preduzetnika na samu firmu tj. DOO. Preduzetnik koji je i sam firma odgovara svom svojom imovinom za obaveze firme, dok vlasnik DOO poseduje firmu i sama ta firma odgovara za svoje obaveze, a ne vlasnik.

Šta ostaje a šta se menja

Nakon što se izvrši prelazak preduzetnika u doo, identitet firme ne ostaje isti. Ovo znači da firma dobija novi matični broj i novi PIB. Sledi da moraju sve poreske prijave da se podnesu ponovo, kao i da se otvori novi račun u banci.

Postavlja se logično pitanje šta je sa ugovorima i drugim pravnim poslovima koji ste kao preduzetnik sklopili? Ovde ćete se pozvati na rešenej APR-a kojim se otvara vaš DOO a gasite se kao preduzetnik. U navedenom rešenju jasno će stajati da je doo pravni sledbenik preduzetnika koji je ugašen, tj da taj doo astavlja delatnost preduzetnika. Ovo znači da je DOO praktično nasledik preduzetnika te može da se nadoveže na sve postojeće pravne poslove.

Procedura prelaska

Kao i sve ostale promene u vezi sa firmom, činjenica prelaska preduzetnika u DOO registruje se u APR-u. Ne smao da se registruje veće APR faktički vrši tu promenu-gasi preduzetnika i otvara DOO. Pošto se DOO formalno otvara, potrebno je pripremiti svu dokumentaciju kao i kod bilo kojeg drugog otvaranja DOO-a: Osnivački akt, lični dokument osnivača, imenovati direktora ili direktore. Takođe, kako se preduzetnik gasi, potrebno je dostaviti dokaz da su izmirene sve poreske obaveze i lokalne komunalne takse.

Evo šta se sve predaje APR-u: 

  • Registraciona prijava brisanja preduzetnika
  • Dokaz o uplati naknade za registraciju promene pravne forme 4.900,00 dinara
  • Dokaz o uplati naknade za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta 1.000,00 dinara
  • Odluka (preduzetnika) o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva
  • Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika
  • Dokumentacija koja je zakonom propisana za osnivanje odgovarajuće forme privrednog društva u kojoj preduzetnik želi da nastavi obavljanje delatnosti (videti odeljak Osnivanje);
  • Uverenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Poreske uprave RS kojim se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra
  • Uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i sl. koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registr

Da li je moguće vraiti se u preduzetnika?

Kada pređete iz preduzetnika u DOO, više nije moguć obrnut postupak. Jedini način da se ugasi DOO je postupak likvidacije ili stečaja. Nakon gašenja moguće je da se opet registrujete kao preduzetnik, ali nema nikakvog kotinuiteta.