Radno angažovanje direktora
Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat Dragana Vidaković Janković poseduje preko 10 godina iskustva u oblasti radnog i privrednog prava, piše ovaj tekst u želji da podeli svoje znanje i iskustvo

Radno angažovanje direktora – radni odnos direktora u društvu

Radno angažovanje direktora-radni odnos direktora u društvu

Da li se direktor zapošljava u društvu ili ne? Da li prima platu? Da li se prijavljuje na socijalno osiguranje? Odgovor na ova pitanja zavisi od toga da li društvo angažuje direktora tako što zaniva radni odnos direktora u društvu ili ne.

Radni odnos direktora u društvu nije obavezan, u smislu da direktor ne mora da ima zaključen ugovor o radu sa društvom kao poslodavcem. Ali to jeste jedan od opcija ukoliko direktor u praksi obavlja rad u društvu, umesto da samo zastupa društvo. U daljem tekstu slede mogući oblici radnog angažovanja direktora u društvu.

Prvi modalitet – Radni odnos direktora u društvu po osnovu ugovora o radu

Ukoliko direktor obavlja rad u društvu  i za to prima platu, dirktor i zasniva radni odnos sa tim društvom. Kao i svaki drugi radni odnos, i ovaj se zasniva ugovorom o radu.

Takav ugovor o radu mora da ima sve obavezne elemente iz člana 33. Zakona o radu, kao i ugovor o radu sa bilo kojim drugim zaposlenim. Direktor ima sva prava i obaveze po osnovu rada. Ugovor o radu se može zaključiti na neodređeno vreme, kao i na određeno vreme ukoliko je mandat direktora unapred ograničen. Međutim, ako direktor ima zaključen ugovor o radu na neodređeno vreme, poslodavac mu ne može otkazati ugovor o radu zbog toga što je direktoru istekao mandat ili je razrešen. Bez obzira što je njegov korporativni status kao direktora okončan, on je još uvek u radnom odnosu kod poslodavca na neodređeno vreme. Poslodavac tada ima dužnost da mu ponudi aneks ugovora o radu radi premeštaja na druge odgovarajuće poslove. Ukoliko poslodavac nema slobodnih odgovarajućih poslova na koje bi ga, to lice postaje višak zaposlenih i poslodavac može sprovesti proceduru u kojoj mu otkazuje ugovor o radu kao višku zaposlenih (tehnološki višak).

Drugi modalitet- Rad bez radog odnosa po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora

Iako se ne zasivaja radni odnos direktora u društvu, direktor i društvo najčešće žele svakako da regulišu svoje odose, kao i nakandu za rad direktora. U ovom slučaju, to čine ugovorom o pravima i obavezama direktora.

Ugovorom o pravima i obavezama direktora, na prvom mestu se ugovara koliku naknadu će direktor za svoj rad od društva primati. Ova nakanda nije zarada, već, u smislu obaveznog socijalnog osiguranja, ima karakter drugih prihoda.

Dalje se ugovorom regulišu prava i obaveze direktora u odnosu a društvo, kao i prava i obaveze društva u odnosu na dirketora.