stari godišnji odmor
Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat Dragana Vidaković Janković poseduje preko 10 godina iskustva u oblasti radnog i privrednog prava, piše ovaj tekst u želji da podeli svoje znanje i iskustvo

Stari godišnji odmor

Stari i novi, prošlogodišnji i ovogodišnji, odmor za prošlu i odmor za tekuću godinu. Od toga kako ove dve komponente  odmora nazivamo, bitnije je da u svakom trenutku znamo da li i koliko dana odmora imamo, računajući i odmor od prošle godine.

Zakon o radu daje nam egzaktna pravila pomoću kojih možemo znati da li postoji pravo na prošlogodišnji godišnji odmor i u kom trajanju.

Idemo redom, korak po korak.

 

Korak 1: utvrditi ukupan broj dana odmora za svaku godinu

Da bismo došli do broja dana odmora koji je ostao od prošle godine, informacija od koje polazimo jeste ukupan dan odmora na koji je postojalo pravo u prethodnoj godini.

Za punu kalendarsku godinu, zaposleni imaju pravo na najmanje 20 radnih dana odmora.

Ugovorom o radu ili pravilnikom o radu poslodavca, ovaj broj može biti uvećan u odnosu na propisane kriterijume, pa bi bilo korisno konultovati ove akte.

U svakom slučaju, prilikom prvog korišćenja odmora za tekuću godinu, poslodavac bi trebalo rešenjem da konstatuje na koliko dana odmora zaposleni ima pravo za tu godinu.

Kada utvrdimo ukupan broj dana odmora, oduzmemo broj dana odmora od prošle godine koji su iskorišćen i dobijamo osnovu za stari godišnji odmor.

 

Korak 2: utvrditi koliko dana godišnjeg odmora je moglo biti prenet u narednu godinu

U narednu godinu može se preneti samo drugi deo odmora. Odnosno, prve dve nedelje odmora ili prvih 10 dana odmora, ne mogu se preneti u narednu godinu. Ovaj prvi deo odmora, mora se iskoristiti u tekućoj godini.

Izuzetak: zaposlene žene koje su prošle godine bile na trudničkom ili porodiljskom bolovanju, do 30. juna naredne godine mogu iskoristiti ceo prošlogodišnji odmor

 

Korak 3: utvrditi koliko je dana prošlogodišnjeg odmora zapravo iskorišćeno prošle godine

Potrebno je utvrditi da li je, pored obaveznih 10 dana, iskorišćeno još dana prošlogodišnjeg odmora.

Važno je obratiti pažnju da li su to bili dani baš od prošlogodišnjeg odmora, ili se radilo o korišćenju tadašnjeg starog odmora

Korak 4: računica za stari godišnji odmor

U ovom koraku, na osnova prethodna tri, pravimo računicu da utvrdimo stari godipnji odmor u brojkama.

Ukupan broj dana odmora u protekloj godini – 10 dana odmora – dodatni iskorišćeni dani prošlogodišnjeg odmora = neiskorišćen godišnji odmor od prošle godine

Korak 4: utvrditi u kom delu godine se nalazimo

 

Bez obzira koliko dana odmora je preneto, nakon 30. juna, stari godišnji odmor više se ne može koristiti.