Ulazak novog člana u društvo
Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat Dragana Vidaković Janković poseduje preko 10 godina iskustva u oblasti radnog i privrednog prava, piše ovaj tekst u želji da podeli svoje znanje i iskustvo

Ulazak novog člana u društvo i uvođenje investitora u kompaniju

Ulazak novog člana u društvo

Društvo sa ograničenom odgovornošću najčešće osnivaju 2 do 3 lica, koja se dobro poznaju ili u najmanju ruku imaju zajedničke poslovne interese i ciljeve. I pored toga, često se javlja potreba ulazak novog člana u društvo.
Zašto?
Na prvom mestu, to može biti slučaj kada jedan član društva želi da napusti društvo i svoj udeo prenese na neko drugo lice (koje će pristupiti društvu).
Drugi razlog za ulazak novog člana u društvo je ulazak dodatnog člana. Najčešći razlog za ovakav ulazak leži u potrebi investiranja u društvo. Tako da je taj dodatni član investitor koji želi da uloži ili je već uložio sredstva u društvo. Investitor, u zamenu za svoju investiciju, želi udeo u društvu a time i ispaltu dela profita. Da bi se ovo postiglo, potrebno je da investitor pristupi društvu i unese svoju investiciju kao ulog. Za uzvrat investitor dobija udeo u tom društvu, tj postaje jedan od vlasnika društva.

Prvi slučaj-prenos udela na drugo lice:

Član društva može, iz bilo kojeg razloga, da svoj udeo u društvu „prebaci“ na treće lice. Da li će se udeo u prenositi sa ili bez nakande, to je stvar dogovora između preonosioca i sticaoca. Takođe, moguće je preneti ceo udeo ili samo deo udela. Na primer, član društva koji poseduje 50% društva, može preneti ceo taj udeo i izaći iz društva, a može preneti i  pola udela tako novi sticalac stekne 25% u društvu a prenosiocu ostane drugih 25.

Na koji način se vrši ovaj prenos udela?

Prva važna stvar jeste da svi drugi članovi društva imaju tkz. pravo preče kupovine udela. To znači da član koji želi da prenese svoj udeo, mora prvo ponuditi postojećim članovima da udeo kupe. Ta ponuda mora biti u pisanom obliku sa navedenim svim potrebim podacima kao i cenom za koju se udeo prodaje. Rok za odgovor je od 30 do 90 dana, u zavisnosti šta je predviđeno osnivačkim aktom društva.
Tek ako po proteku navedenog roka svi preostali članovi daju izjavu da ne žele da kupe udeo, ili ukoliko uopšte ne odgovore na podnudu, moguće je preneti udeo na treće lice.

Drugo ograničenje za uvođenje novog člana u društvo prenosom udela nije obavezno, već postoji samo ukliko je predviđeno osnivačkim aktom. Radi se o obavezi da samo društvo da saglasnost za prenos udela trećem licu. Postupak se sastoji iz toga da preosilac društvu (direktoru) upućuje pismni zahtev za saglasnost. U zahtevu se navode svi bitni elementi željenog prenosa udela, sa naznačenjem lica na koji udeo želi da prenese i iznosom naknade. Odluku o davanju saglasnosti donosi skupština društva običnom većinom.  Tek nakon davanja ove saglasnost, udeo se može preneti. Ukoliko se u roku od 30 dana ne donese odluka, tj ako u tom roku društvo ne obavesti člana koji želi da prenese udeo o svojoj odluci, udeo se slobodno može preneti.

Potpisi na ugovoru o prenosu udela moraju biti overeni od strane javnog beležika.

Nakon potpisa i overe ugovora, isti se, zajedno sa prijavom i dokazom o uplati takse, dostavljaju APR-u radi registracije promene člana.

Nameće se logično pitanje šta ako se prenese udeo a ne ispoštuju navedne procedure. U tom slučaju, svaki član  ima pravo da podnesu tužbu za poništaj tog ugovora. I ne samo to, već mogu tražiti i da se udeo, umesto na sticaoca ugovora, prebaci na njega. Sve ovo u roku od 6 meseci od registracije prenosa udela.

Sledeći korak jeste zaključenje ugovra o prenosu udela. Ovaj ugovor obavezno sadrži podatke o preosiocu i sticaocu, podatke društva tj kompaniji čiji udeo se prenosi, podatke o udelu koji se prenosi (koji procenat udela u društvu je u pitanju), iznos nakande ukoliko postoji.

Drugi stlučaj-pristupnje dodatog člana i povećanje kapitala društva

Ovo je slučaj kada dodatni član, najčešće investitor, pristupa društvu. Novi član pristupa u dogovoru sa svim postojećim članovima društva i unosi svoj ulog u društvo. Za izos tog njegovog uloga uvećaće se osnovni kapital društva. Dakle ovde imamo dve radnje: ulazak novog člana u društvo i dokapitalizacija društva.
Evo koji su konkretni koraci radi realizacije navedenog.

Novi član može da poveća osovni kapital društva na dva načina:
      1) Unošenjem uloga u društvo kojim će se povećati osnovni kapital društva. Ovo može biti slučaj kada se daju direktne investivije od strane novog člana-investitora
      2) Konverzijom potraživanja koje taj novi član ima prema društvu, u osnovni kapital. Dakle, društvo ne vraća tom novom članu dug, već za taj iznos povećava osnovni kapital društva. Ovo može biti slučaj kada je novi član-investitor već ranije investirao u društvo.

Potrebno je da se, najpre, zaključi ugovor o pristupanju društvu sa povećanjem osnovnog kaptiala kroz unošenje uloga ili kroz konverziju potraživanja u kapital. Ugovorne strane su novi član, sa jedne strane, i svi ostali članovi, sa druge strane. Ugovorom se definiše od čega se sastoju ulog, način unošenja odnosno uplate, procenta u društvu koji će novi član steći, kao i novi procenti koje će postojeći članovi imati nakon ulaska novog člana.

Istovremeni sa zaključenjem navedenog ugovora, skupština društva treba da donese odluku o povećaju osnovnog kapitala, i to dvotrećinskom većinom. Bez ove oduke, APR ne može da registruje povećanje osnovnog kapitala.

Odlukom se definišu i, u skladu sa odredbama ugovora o pristupanju, iznos povećanja kapitala i procenti članova u društvu.

Naravno, obavezno se u APR-u registruje i ulazak novog člana u društvo i povećanje osnovnog kapitala.