likvidacija
Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat Dragana Vidaković Janković poseduje preko 10 godina iskustva u oblasti radnog i privrednog prava, piše ovaj tekst u želji da podeli svoje znanje i iskustvo

Likvidacija privrednog društva – korak po korak

Koje sve korake je potrebno preduzeti u okviru društva i pred APR-om da bi se sprovelo dobrovoljno gašenje privrednog društva- likvidacija.

Šta je likvidacija

Likvidacija je dobrovoljni način prestanka privrednog društva-odlukom njegovih članova. Za razliku od stečaja, društvo prestaje likvidacijom samo kada je likvidno, odnosno kada društvo ima dovoljno sredstava da namiri sve svoje obaveze.

Pored likvidacije koja je otpočeta i sprovedena odlukom društva, postoji i prinudna likvidacija. Ovaj tekst baviće se samo dobrovoljnom likvidacijom.

Postupak dobrovoljne likvidacije uređen je Zakonom o privrednim društvima, član 524. do 545.

Posledice pokretanja postupka likvidacije

Otpočeta likvidacija nije smetnja za postupke izvršenja protiv društva koji su otpočeli niti je smetnja da se sa takvim postupkom otpočne. Takođe, nema smetnje ni vođenju drugih postupaka protiv ili u korist društva.

Takođe, pokretanje likvidacije nema uticaj ako je već pokretut postupak stečaja. Poverioci društva mogu pokretnuti postupak stečaja i tokom trajanja likvidacije. Stečajni upravnik je, pak, obavezan da pokrene stečaj ukoliko utvrdi (iz početnog likvidacionog bilansa ili početnog likvidacionog izveštaja) da društvo nema dovoljno sredstava za namirenje obaveza. Stečajni sud će, svakako, utvrđivati da li postoje stečajni razlozi, tj da li društvo ima sredstava za namirenje obaveza ili ne.

Za vreme trajanja postupka likvidacije, članovima društva se ne isplaćuje učešće u dobiti  niti se imovina društva sme raspoređivati članovima pre isplate svih poverilaca.

Postupak likvidacije odvija se u tri faze:

Prva faza postupka likvidacije

Odluka o pokretanju postupka likvidacije:

Likvidacija društva otpočinje donošenjem Odluke o pokretanju postupka likvidacije (Odluka o likvidaciji). Odluku donosi skupština društva i to dvotrečniskom većinom svih članova (DOO) ili običnom većinom prisutnih akconara (AD).

Likvidacioni upravnik:

U Odluci o likvidaciji društvo imenuje likvidacionog upravnika. Ukoliko je za likvidacionog upravnika/likvidacione upravnike imenovano lice razlilčito od dodatašnjih zakonskih zastupnika društva, zakonskim zastupnicima prestaje pravo zastupanja društva koje sada prelazi na likvidacionog upravnika. Ukoliko Odlukom o likvidaciji nije određen likvidacioni uproavnik, svi zakonski zastupnici društva postaju likvidacioni upravnici.

Objavljivanje oglasa o pokretanju likvidacije i obaveštenje poznatih poverilaca:

Sledeći korak je objavljivanje oglasa o pokretanju likvidacije (na internet stranici APR-a). Oglas je objavljen 90 dana  i njime se pozivaju poverioci da prijave svoja potraživanja, na naznačenu adresu, najkasnije u roku od 30 dana od isteka oglasa. Ovo uz upozorenje da će potraživanja koja ne budu prijavljena biti prekludirana  (neće se moći naplatiti).

Pored objavljivanja oglasa, likvidacioni upravnik je dužan da svim poznatim poveriocima dostavi pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije, i to u roku od 15 dana  od početka likvidacije. Obaveštenje sadrži podatke o objavljenom oglasu, adresu za prijavu potraživanje i isto upozorenje da će potraživanja koje nije prijavljeno u roku biti prekludirano.

Prijava potraživanja:

Likvidacioni upravnik evidentira sve blagovremene prijave potraživanja u listu potraživanja i sačinjava listu prijavljenih i osporenih potraživanja. Društvo, dakle,  u roku od 30 dana  od dana prijema prijave može osporiti potraživanje i u istom roku o tome mora obavestiti poverioca. Ali ne može osporiti potraživanje utvrđeno izvršnom ispravom. Poverilac čije je potraživanje osporeno može u roku od 15 dana pokrenuti sudski postupak i u istom roku o tome obavestiti dtuštvo. U spurpotnom, potraćivanje je prekludirano. Ako već postoji sudski postupak, o takvom potraživanju ni ne treba obaveštavati društvo.

Potraživanja nastala nakon što je pokrenuta likvidacija ne prijavljuju se i moraju se namiriti do okončavanja likvidacije.

U prvoj fazi pred APR-om, potrebno jeregistrovati pokretanje postupka likvidacje i to dostavljanjem:

 • registraciona prijava pokretanja postupka likvidacije i objave oglasa (Obavezni podaci + dodatak 21),
 • odluka o pokretanju postupka likvidacije,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju promene podataka.

Na osnovu dostavljene registracione prijave, na interent stranici APR-a  biće objavljen oglas o pokretnaju postupka likvidacije.

Predmetnom registracijom zvanično otpočinje postupak likvidacije i na poslovno ime društva se dodaje- u likvidaciji.

Druga faza postupka likvidacije

Početni likvidacioni bilans, početni likvidacioi izveštaj i godišnji likvidacioni izveštaj:

Likvidacioni upravnik je dužan da, u roku od 30 dana od početka likvidacije, sastavi početni likvidacioni bilans kao vanredni finansijski izveštaj. U sitom roku, dostavlja ga skupštini na usvajanje, koja je dužna da u roku od 30 dana dužna da donese odluku o usvajanju.

Likvidacioni upravnik je duža da, najranije 90 dana a najkasije 150 dana od početka likvidacije, sastavi početni likvidacioni izveštaj. U istom roku dostavlja ga skuopštini na usvajanje, koja je dućna da donese odluku o usvajanju u roku od 30 dana. Početni likvidacioni izveštaj sadrži listu prijavljenih potraživanja, listu priznatih i osporenih potraživanja, podatke o dovoljnosti imovine društva za namirenje, nophodne radnje i vreme za sprovođenje likvidacije. Usvojeni likvidacioni bilas registuje se u roku od 15 dana od usvajanja.

Ukoliko postupak likvidacije traje duže, likvidacioni upranik je dućan da da donese godipnji likvidacioni izveptaj. Podosi ga skuopštini na usvajanje u roku od 6 meseci od isteka svake poslovne godine. Usvojeni izveštaj se registruje u dotku od 15 dana.

U cilju registracije početnog likvidacionog izveštaja/godišnjeg likvidacionog izveštaja, APR-u dostavlja se:

 • registraciona prijava registracije početnog likvidacionog izveštaja odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja (Obavezni podaci + dodatak 28),
 • usvojeni početni, odnosno godišnji likvidacioni izveštaj,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu dokumenata.

Kao vanredni finansijski izveštaj, početni likvidacioni bilans dostavlja se APR-u u roku od 60 dana od kada je sastavljen.

Treća faza postupka likvidacije

Nakon isplate poverilaca, likvidacioni upravnik sastavlja: završni likvidacioni bilans, izveštaj o sporvedenoj likvidaciji , pisanu izjavu da je uputio obaveštenje svim poznatim poveriocima kao i da su namirene sve obaveze po prijavljenim potraživanjima i potraživanjima koja imaju izvršnu isprvau i da se protiv društva ne vode drugi postupci, predlog odluke o raspodeli likvidacionog ostatka. Sve ove dokumetne skupština usvaja odlukom o okončanju likvidacije.

Sledi postupak brisanja društva u APR-u:

U cilju registracije brisanja iz Registra nakon okončanja postupka likvidacije, odnosno brisanja društva, APR-u se dostavlja:

 • registraciona prijava za brisanje iz registranakon okončanja postupka likvidacije,
 • odluka skupštine društva o okončanju postupka likvidacije,
 • izveštaj likvidacionog upravnika o sprovedenoj likvidaciji,
 • izjava likvidacionog upravnika da su sve obaveze društva po osnovu prijavljenih potraživanja izmirene u potpunosti i da se protiv društva ne vode drugi postupci,
 • odluka o podeli likvidacionog ostatka društva,
 • odluka društva o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje ili izjava likvidacionog upravnika o imenu i adresi tog lica,
 • dokaz o o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, na osnovu odredbe člana 29. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br.80/2002, 84/2002- ispravka, 23/2003 – ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispravka, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014),
 • potvrda da je privredni subjekt brisan iz registra obveznika PDV ili izjava likvidacionog upravnika da privredni subjekt nije registrovani obveznik PDV,
 • rešenje nadležne poreske uprave o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova (važi samo za privredne subjekte koji su obavljali delatnost menjačnica),
 • dokaz o uplati naknade za brisanje privrednog subjekta.

Na osnovu ove registracione prijave, APR donosi rešenje o brisanju društa iz Registra privrednih subjekata.

Kao vanredni finansijski izveštaj, završni likvidacioni bilans dostavlja se APR-u u roku od 60 dana od kada je sastavljen.

Raspodela likvidacionog ostatka i odgovornost članova

Odlukom skupštine o raspodeli likvidacionog ostatka imovina koja je preostala nakon izmirenja svih obaveza rasporeljuje se članovima kao likvidacioni ostatka. Likvidacioni ostatak raspodeljuje se članovima društva srazmerno njihovim udelima u društvu  (drugačije je za preferencijalne akcije). Odlukom o raspodeli, osnivačkim aktom ili statutom, može biti drugačije određeno.

Odlukom skupštine, odnosno osnivačkim aktom ili statuom može biti drugačije određeno.

Članovi društva odgovaraju solidarno za obaveze društav do visine primljenog iznosa likvidacionog ostatka (ortaci i komplementari odgovaraju svom svojom imovinom), i to 3 godine nakon brisanja društva.